هگزان(Hexane (C6H14

هگزان حلال آلی 6کربنی بیرنگی است که در آب نامحلول است. این ماده که از نفت خام به دست می آید دارای بوی نامطبوع و بسیار اشتعال پذیر است. تاکنون گزارشی در مورد سرطان زا بودن هگزان مشاهده نشده است. این ماده می تواند از طریق مصرف کارخانجات و یا تبخیر شدن وارد محیط زیست شود و توسط استنشاق وارد بدن شده و صدماتی ایجاد کند.