استان البرز، کرج، حصارک، دانشگاه خوارزمی
تلفن تماس:
۰۹۱۴۱۷۸۱۵۷۳-۰۹۳۶۷۵۵۲۰۶۰
۰۹۳۷۶۵۵۷۴۲۴-۰۹۱۰۷۸۲۱۰۳۱
ایمیل: info@lanternteam.com

شرکت لنترن