لوله آزمایش/Test tube

لوله آزمایش از مهمترین ابزارهای آزمایشگاهی به شمار می آید. معمولا لوله آزمایشی با نام های مختلفی در آزمایشگاه مورد استفاد هقرار می گیرد از جمله لوله کشت، لوله نمونه. لوله آزمایش دارای دو سر می باشد که یک سمت آن بسته وسر دیگر آن باز می باشد و دارای دو جنس شیشه ای و پلاستیکی است و درای اندازه های مختلفی است که بست هبه میزان محلول مورد نیاز مورد استفاد ه قرار می گیرد.

انواع لوله آزمایش:

  • لوله آزمایش شیشه ای ساده
  • لوله آزماش شیشه ای در پیچ دار

کاربرد لوله آزمایش:

نگهداری محلول ها

جهت گرم کردن و جوشاندن نمونه ها

کشت محیط های مایع و جامد

به منظور قرارگیری در سانتریفیوژ

مخلوط کردن محلول ها

 

لوله-آزمایش-test-tube