شیشه ساعت/Watch glass

شیشه ساعت از مهمترین ابزارهای شیشه ای کاربردی در آزمایشگاه ها به شمار می آید. این وسیله دارای شکلی ساده می باشدو معمولا به شکل مقعر یافت می شود. قیبل از استفاده از این وسیله باید توسط آب مقطر شستشو داده شود.

کاربرد شیشه ساعت:

خشک کردن و تبخیر مایعات

اندازه گیری و توزین دقیق مواد آزمایشگاهی

 

 

کلمات کلیدی: شیشه ساعت، شیشه ساعت آزمایشگاهی، لوازم شیشه ای، لوازم شیشه ای آزمایشگاهی، تجهیزات شیشه ای، ابزارهای آزمایشگاهی عمومی، خرید شیشه ساعت، فروش شیشه ساعت