سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی الکتروشیمیایی : باتری/خازن الکتروشیمیایی/سلول سوختی

سیستم‌های ذخیره و تبدیل انرژی الکتروشیمیایی عبارت‌اند از باتری‌ها، سلول‌های سوختی و خازن‌های الکتروشیمیایی. اگرچه مکانیزم ذخیره و تبدیل انرژی در این سیستم‌ها متفاوت از یکدیگر است اما از نقطه نظر الکتروشیمیایی شباهت‌هایی میان آن‌ها وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، در تمامی این سیستم‌ها فرایندهای تأمین انرژی در فاز مرزی فصل مشترک الکترود/الکترولیت رخ داده و انتقال الکترون‌ها و یون‌ها، جدای از یکدیگر است. مکانیزم پایه ای عملکرد هر یک از این سیستم‌ها در شکل 1 نشان داده‌شده است. همان‌طور که مشخص است، هر سه سیستم مشتمل بر دو الکترود مرتبط با یک محلول الکترولیت می باشند.

دسته: