کیتین

کیتین” پلیمر بلندی از n-استیل گلوکزامین، مشتقی از گلوکز است و در جانداران متنوعی یافت می‌شود. این ماده که فراوان ترین پلیمر بعد از سلولز می باشد، سازنده اصلی دیواره سلولی قارچ‌ها، اسکلت خارجی بندپایانی چون خرچنگ‌ها و حشرات، رادولای نرم تنان و منقار سر پایان از جمله ماهی مرکب و هشت‌پا است. “کیتین” همچنین دارای خواص درمانی اثبات شده و کاربردهای صنعتی است. “کیتین” ممکن است با پلی ساکارید سلولز و با پروتئین کراتین مقایسه شود. با اینکه کراتین یک پروتئین است، اما کراتین و کیتین دارای کاربردهای ساختاری مشابهی هستند.