کیتوسان محلول در آب

کیتوسان حلال در آب

کیتین به دلیل خاصیت چربی دوستی بالا در آب و بسیاری از حلال های آلی نامحلول است. کیتوسان نیز در آب نامحلول است اما در محلول اسیدهای رقیق ( معمولا استیک اسید 1%) در PH<6 قابل حل است

حلالیت یکی از مسائل بسیار مهم در مورد کیتوسان است. کیتوسان در بسیاری از صنایع کاربرد فراوان داشته و خواص تاثیرگذاری از خود نشان داده است. اما مشکل بودن حل کردن این ماده حیاتی استفاده از آن را محدود کرده است واز آنجا که برای بسیاری از کاربردهای کیتوسان نظیر موارد دارویی و غذایی محلول در اب بودن ماده اولیه ی مورد استفاده از اهمیت بالایی برخوردار است، تغییر ویژگی کیتوسان از محلول بودن در اسید به محلول بودن در آب بسیار حائز اهمیت می باشد.