پتاسیم هیدروکسید/Potassium hydroxide

پتاسیم هیدروکسید از قوی ترین سودها و دارای کاربردهای بسیاری در صنعت است. یکی از کاربردهای مهم این باز، خنثی سازی اسیده ها است. این پودر جامدی بی بو، سفید و ناهموار است که اغلب محلول در آب است. بر خلاف هیدروکسید سدیم، هیدروکسید پتاسیم عاری از کلر می باشد و در نتیجه می توان از آن برای خنثی سازی موادی که در باید عدم حضور کلر خنثی شوند استفاده کرد. این ماده دارای قدرت بازی بیشتری نسبت به سدیم هیدروکسید بوده و حلالیت آن در آب از سدیم هیدروکسید یشتر است. این ماده همچنین در ساخت شوینده هایی همچون انوع صابون ها، و صنایع مختلفی مثل لیتوگرافی و رنگبرها کاربرد بسزایی دارد. حل شدن پتاس مانند هیدروکسید سدیم  در آب گرمازا است . در شیمی تجزیه تیتراسیون با استفاده از محلول‌های  پتاسیم برای سنجش اسیدها استفاده می شود.

ویژگی ها
پتاسیم هیدروکسید نام ماده
KOH فرمول شیمیایی
56.1056 g/mol جرم مولی
1,327 °C نقطه جوش
2.12 g/cm³ چگالی
سفید رنگ
جامد شکل ظاهری
اتاق دمای نگهداری

کاربردها

 

ساخت تراشه های نیمه رسانا

تولید مواد شونده همچون صابون های مایع و جامد

صنایع بهداشتی از جمله خمیرهای ریش تراش

تولید کودهای شیمایی

استفاده به عنوان الکترولیت در باتری ها

ساخت گازوئیل از نباتات

کلمات کلیدی : KOH، پتاس، پتاسیم هیدرات،  خرید پتاس، خرید پتاسیم هیدرات ، فروش پتاس، فروش پتاسیم هیدرات، هیدروکسید پتاسیم، خرید هیدروکسید پتاسیم، فروش هیدروکسید پتاسیم، خرید KOH، فروش KOH، سود سوز آور، سود، باز، قلیا، پتاسیم هیدروکسید، خرید پتاسیم هیدروکسید، فروش پتاسیم هیدروکسید، پتاس سوز آور، خرید پتاس سوز آور، فروش پتاس سوز آور، پتاسیم کاستیک، خرید پتاسیم کاستیک، فروش پتاسیم کاستیک، پتاسیم پرک، خرید پتاسیم پرک، فروش پتاسیم پرک، پتاس کساتیک، خرید پتاس کاستیک، کاستیک پتاس، فروش پتاس کاستیک، خرید سود سوزآور، فروش سود سوزآور، کالیم هیدروکسید، kalium hydroxide