محلول کلوییدی نانو کیتوسان

نانو کیتوسان

 در دهه های اخیر مطالعه و پژوهش روی نانو کیتوسان و خواص آن در زمینه های گوناگون افزایش یافته است از جمله انواع روش های ساخت محلول کلوییدی نانو کیتوسان و یا نانو پودر کیتوسان.

با توجه به خواص بسیار کیتوسان که در بالا نیز به برخی از آن ها اشاره شد، با ریزتر کردن سایز ذرات آن تا مقیاس نانو می توان قدرت این خواص را بیشتر کرد و یا حتی خواص جدیدی از ذرات کیتوسان مشاهده کرد. که البته این موضوع همچنان تیتر بسیاری از پژوهش های دردست انجام قرار دارد.